hotelsikayet.com Hotel ?ikayet

hotelsikayet.com
Title: Hotel ?ikayet
Keywords: Otel ?ikayet, Tatil Yorumlar?
Description: Otel ?ikayet ve Tatil Yorumlar? sitesi.
hotelsikayet.com is ranked 498281 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $223,522. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. hotelsikayet.com has 43% seo score.

hotelsikayet.com Information

Website / Domain: hotelsikayet.com
Website IP Address: 77.245.150.214
Domain DNS Server: ns159182.trdns.com,ns259182.trdns.com

hotelsikayet.com Rank

Alexa Rank: 498281
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

hotelsikayet.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $223,522
Daily Revenue: $612
Monthly Revenue $18,371
Yearly Revenue: $223,522
Daily Unique Visitors 56,340
Monthly Unique Visitors: 1,690,200
Yearly Unique Visitors: 20,564,100

hotelsikayet.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=iso-8859-9
Server Microsoft-IIS/7.0
Date Thu, 28 Jul 2016 05:33:15 GMT

hotelsikayet.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Otel ?ikayet 7 0.51%
Tatil Yorumlar? 1 0.09%

hotelsikayet.com Traffic Sources Chart

hotelsikayet.com Similar Website

Domain Site Title

hotelsikayet.com Alexa Rank History Chart

hotelsikayet.com aleax

hotelsikayet.com Html To Plain Text

Hotel ?ikayet Otel ?ikayet ve tatil yorumlar? Otel ?ikayet sitemiz, otellerde ya?ad???n?z k?t? tecr?beleri, g?zel an?lar?n?z? ve otel ?ikayetlerinizi di?er insanlara duyurman?za yard?mc? oluyor. Oteller hakk?nda yazaca??n?z yorumlar t?rkiyedeki otel kalitesi ve tatilk?y? kalitesinin y?kselmesinde yard?mc? oluyor. Otel Ad?: Otel ad?n?n biraz?n? giriniz REKLAM: Web sitemize reklam vermek i?in info@hotelsikayet.com adresine email g?nderin. Sitemizi K?? aylar?nda g?nl?k 3 bin, yaz aylar?nda ise g?nl?k 50 bin ki?i ziyaret ediyor. ?leti?im Bilgilerimiz Son Gelen ?ikayetler ve Yorumlar: Konaklama Zaman?:17temmuz 21temmuz Acenta/Operat?r:Tatilsepeti Mirage Park Resort i?in ?ikayet Habercisine Kaydol Otel: Mirage Park Resort B?lge: Kemer Bu otele yorum yazmak i?in t?kla ayr?lmak istemedik Bu sitedeki k?t? yorumlar nedeniyle korkarak gitti?im otel bana hayat?m?n en g?zel tatilini ya?att?. Yemekleri 10 numara, temizlik kusursuz, ben alkol kullanm?yorum ama hep iyi markalar g?rd?m. ??letmesi bu sene de?i?mi? bu nedenle eski yorumlar sizi korkutmas?n. Antalyan?n 1 numaras? bu otel olur. %100 %0 %0 kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen viagra suisse cialis suisse viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige Konaklama Zaman?:20.7.2016 - 26.07.2016 Akbulut Otel Spa i?in ?ikayet Habercisine Kaydol Otel: Akbulut Otel Spa B?lge: Ku?adas? Bu otele yorum yazmak i?in t?kla M?kemmel Bu siteden de yorumlara bakt?m. Cok bo? k?t?lemeler var. Biz balay? i?in geldik iki g?n ?nce .havuzundan ve cal?sanlar?ndan cok memnunuz. Yemeklerini nas?l k?t?leyebiliyosunuz anlam?yorum. Gayet lezzetli ve ce?itli yemekler . Cal?sanlar g?ler y?zl? ve c?z?m odakl? ki?iler. ?yi ki gelmi?iz. Akbulut hep tavsiyelerimde olacak. Daha dort g?n?m?z var. Umdugumdan cok daha iyi bi tatil geciriyoruz. Bi an bile d???nmeyin. S?k?nt? ya?am?? olanlar?n kendinde s?k?nt? vard?r bizce.. %0 %0 %0 kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen viagra suisse cialis suisse viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige Konaklama Zaman?:10/16 temmuz Acenta/Operat?r:an? tur Grand Prestige Hotel Side i?in ?ikayet Habercisine Kaydol Otel: Grand Prestige Hotel Side B?lge: Side Bu otele yorum yazmak i?in t?kla k?t? Grand prestij hotelde 2016 temmuzda bulunduk. m??k?lpesent a??k arayan biri de?ilim ama bu otelle ilgili ya?ad?klar?m? yazma ihtiyac? i?indeyim. Yakla??k 10 y?ld?r ailemle farkl? otellerde tatil yapt?m. ilk kez b?yle bir otele rast geldim, otelin fiziki konumu ?ok g?zel yemye?il b?y?k bir alana kurulmu?, bah?e bak?m? ?ok iyi konu?malar?n?z? isterseniz ?am a?a?lar?n?n aras?nda ?ekip dinlenebilirsiniz, lobi-bar da gayet g?zel y?ld?z? hakketmi? diyorsunuz. fakat i?ine girdikten sonra ?a?k?nl?k i?inde kald?m. g?nlerce koridorlar?n kenar?nda pamuk?uk birikti. odaya ??kt???mda k?vetin i?inde parlayan sar? lekeler i?in resepsiyonu arad?m temizleyen delikanl? geldi, oray? temizledi?ini ve kontrol edilip okeylendi?ini s?yledi. Otele yerle?ti?imizin 2. g?n? banyoda karafatma g?rd?m ?nce resepsiyona sonra kattan sorumlu oldu?unu d???nd???m bayana s?yledi?imde odalara yiyecek ??kar?ld??? i?in karafatma oldu?unu s?yledi, bu arada karafatma aynan?n arkas?na girdi tekrar ??kmas?n diye deli?i tuvalet ka??d?yla t?kad?m. 6 g?n boyunca o ka??t orada kald?. banyonun taban?na su d?kt?m y?kamak i?in su gitmedi, bakt?m banyoda gider yok, resepsiyona bildirdik gelen olmad?, Allah'tan hava s?cakt? da sabaha kadar su buharla?t?.?ar?aflar ?srarlar?mla 2 kere de?i?tirildi. Banyonun adam gibi temizlenmedi?i musku?un yan?nda aynan?n alt?nda t?ka? ama?l? duran tuvalet ka??d?n?n al?nmad???ndan belliydi. banyo havlular? lekeliydi. banyoda ?ampuan yoktu herg?n g?revli getiriyoruz dedi. her otelde bulunan kap?ya as?lan rahats?z etmeyiniz ya da oday? temizleyebilirsiniz yaz?l? ask? yoktu. Yemeklerde a? kalmazs?n?z biz her g?n tavuk veya hindi yedik k?yma diye yemeklere konan adana ve pide yap?lan et hindi butu ve ?i?er kar???m? k?ymayd?. Ci?erin tad?n? ve kokusunu bilmemem m?mk?n de?il. k?ymal? hi?bir ?eyden yiyemedik. Bir tur g?revlisi pideyi yedikten sonra hastanelik oldu. Meyveler taze ve g?zeldi. Bah?ede ?ok g?zel bir amfi tiyatro vard? ama kullan?lm?yordu onun yerine animasyon! havuz ba??nda yap?l?yordu, uyumak isteseniz de uyuyam?yordunuz gece 12 ye kadar. Haklar?n? yemeyeyim 3 gece 3 grup sahne ald? onlar g?zeldi. Bunlar?n ard?ndan, otelde kalanlar?n y?zde 90' ?n?n T?rk oldu?unu fark eden animasyonu yapan arkada? da olay? Ankara t?rk?lerine ba?lad? animasyon e?lence tamamland?. Otel stajer ??rencilerle baz? gayretli ?al??anlar sayesinde ayakta duruyor, personel say?s? yetersiz odan?z has bel kader temizlenirse saat 18 den sonra. Bu sene Rus turist yoktu, otellerin ayakta kalmas?n? sa?layan T?rk turist oldu, T?rk turiste de reva g?r?len b?yle bir hizmetti. Ak?lc? d???nseler iyi ki T?rk turist var onlar sayaesinde ayakta kald?k deyip sa?lam hizmet vermeleri gerekirdi. sonu? olarak ?u anda buraya yazd???m her?eyi otelin halkla ili?kilerine anlatt?m ??z?m i?in not al?yoruz dedi ama en k???k d?zelme olmad?.( bu arada kald???m?z son g?n dana etinden bir yemek vard?, derdim dana tavuk de?il derdim ne yedi?imi bilmek.) %80 %0 %20 kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen viagra suisse cialis suisse viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige Konaklama Zaman?:4.07-08.07.2016 Acenta/Operat?r:YOK Ayval?k Beach Hotel i?in ?ikayet Habercisine Kaydol Otel: Ayval?k Beach Hotel B?lge: Ayval?k Bu otele yorum yazmak i?in t?kla BERBAT BU OTEL DE TEMMUZ AYINDA BAYRAM S?RES?NCE HER?EY DAH?L S?STEM, ?OK Y?KSEK B?R RAKAMLA ?K? A?LE KONAKLAMAK ZORUNDA KALDIK. BU OTEL HER Y?N? ?LE HAYATIMDA G?RD???M EN K?T? OTEL VE KES?NL?KLE HER?EY?N YEN?DEN D?ZENLENMES? GEREK?YOR. B?R OTELDE EN ?NEM VER?LMES? GEREKEN ?EY; TEM?ZL???N NE DEMEK OLDU?U B?LE B?L?NM?YOR.ODA TEM?ZL??? ???N ISRAR ED?P TEKRAR TEKRAR S?YLEMEK GEREK?YOR. ODAYA ?LK G?R?? YAPTI?INDA B?LE ?NANILMAZ DERECE DE B?R K?R ?LE KAR?ILA?IYORSUN.LAVABO, TUVALET SAPSARI, DU? AH?ZES? KIRIK, DU?AKAB?N YOK,NEREDEYSE HER AK?AM SU KES?NT?S? VAR VS? YEMEK SERV?S? BERBAT,?ALI?ANLAR PASAKLI, YEMEKLER ?SE EN UCUZUNA KA?ACAK ?EK?LDE HEP HAZIR GIDALARDAN ,LEZZETS?Z, ?E??TS?Z YAPILIYOR VE DEVAMI YOK.YARIM SAAT GE? G?D?LD???NDE B?LE A? KALAB?L?YORSUN. KAHVALTI HERG?N KATI YUMURTA PEYN?R ZEYT?N ?OK K?T? B?R SALAM DOMATES VE SALATALIKTAN OLU?UYOR.B?TERSE YEN?S? GELM?YOR. MEYVE ZATEN H?? YOK SAYILIR.AZ M?KTARDA TATLI YAPILIYOR.B?T?NCE ONUN DA YEN?S? YOK. OTEL SAH?PLER? ?SE FARKLI B?R ZAMANDA KEND?LER? YEMEK YED?KLER?NDE ?OK DAHA ZENG?N B?R MEN? ?LE DOYURUYORLAR KARINLARINI. SAAT 23.00A KADAR DEN?LMES?NE RA?MEN AK?AM 22.00 DA BAR KAPANIYOR VE B?R SAN?YE B?LE GE??RSEN ?CRET?N? ?ST?YORLAR. ZATEN HAVUZU ?EZLONGLARI,PLAJA G?DERKEN K? YOLU, HER?EY? TAM B?R F?YASKO.. KES?NL?KLE TERC?H ETMEY?N... %100 %0 %0 kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen viagra suisse cialis suisse viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige Konaklama Zaman?:Temmuz 25-29 Club Hotel Falcon i?in ?ikayet Habercisine Kaydol Otel: Club Hotel Falcon B?lge: Antalya Bu otele yorum yazmak i?in t?kla Berbat i?ren? pi?manl?k Barmenler ?ok iyiydi ve de manzar?s? d???nda otel i?ren?ti hayat?mda g?rd???m en k?t? animasyoncu vard? ad? ?mer ger?i o kadar yalanc?yd? ki ad?ndan bile emin de?ilim bizi d?nyan?n en k?t? en bo? diskosuna hi? hak etmice?i bi fiyata g?t?rd? futbolcuyum derse inanmay?n gerekmedik?e g?z g?ze bile gelmeyin ger?i otelin ?n?nden bile ge?meyin oraya verce?iniz parayla ?ok g?zel yerlere gidebilirsiniz plaj? yoktu 200 basamak merdiven indik denizi ?ok karanl?k yemekler herg?n ayn? de?i?en bir iki yemek vard? kesinlikle e?lenmek istiyosan?z buraya gitmeyin akl?n?zdan ge?irmeyin animasyon s?f?r aqua var diye kand?r?yolar ?o?uk kayd?ra?? var 2 tane birisi bozuk zaten ?mer bizi s?rekli kand?r?yodu ilgisizdi hayat?mda ?yle yalanc? bi insan g?rmedim g?rememde size ?ok s?cak yakla??yo ama tatilden sonra sizi nas?l kand?rd???n?z? anl?yosunuz bombo? bi diskoya g?t?rd? bize full olca??n? s?yledi diskoda sadece 10 ki?i vard? otelin diskosu 3 metre kare bir alan zaten kimse girmiyodu akl? olan zaten girmiyodu oraya ben gitmeden ?nce yorumlar? okudum ama inanmam??t?n ger?ekten hakl?lar hayat?mda b?yle k?t? bi tatil ge?irmedim verdi?im her kuru? bo?a gitti ?MERDEN UZAK DURUN %0 %0 %0 kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen viagra suisse cialis suisse viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige Konaklama Zaman?:29 may?s ve 01 haziran 2016 Acenta/Operat?r:kendimiz gittik Barbaross Pasha's Beach Club Hotel i?in ?ikayet Habercisine Kaydol Otel: Barbaross Pasha's Beach Club Hotel B?lge: Side Bu otele yorum yazmak i?in t?kla beni ?ok k?zd?rd?lar Ge?mi? y?llarda e?imle birlikte iki kere gelmi? ve ?ok memnun olarak ayr?lm??t?k. Bu y?lda biz yine bu otele geldik.Kald???m?z s?re i?inde ge?en y?llardaki kaliteyi temizli?i ve yemeklerinin ?e?itlili?ini bulamad?k. ?ayet seneye eri?ir bu otele gelmek istersek bu aksakl?klar?n?n olmad??? y?n?nde kendilerinden garanti almak isterim. Otelin konumu bah?esi havuzu sahili denizi kumu harika cennetten bir k??e. Elemanlar? canla ba?la ?al???yor. %0 %0 %0 kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen viagra suisse cialis suisse viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige Konaklama Zaman?:09 temmuz- 14 temmuz Acenta/Operat?r:ets Mirage Park Resort i?in ?ikayet Habercisine Kaydol Otel: Mirage Park Resort B?lge: Kemer Bu otele yorum yazmak i?in t?kla harikayd? Otel 2016 y?l?nda yenilenmi?, yemekler, havuzlar,personelin ilgisi ger?ekten iyiydi. Denizi zaten anlat?lmaz g?r?lmesi laz?m. ?skele g?rd???m en g?zel iskeleydi b?t?n g?n orada kalsan s?k?lmazs?n. K?t? yorumlar eski i?letmeden kalm?? herhalde ??nk? bu sene i?letmesi de?i?mi? bizde bir kusur bulamad?k. %100 %0 %0 kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen viagra suisse cialis suisse viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige Konaklama Zaman?:08.07.2016 12.07.2016 Acenta/Operat?r:tatil budur.com Munamar Hotel i?in ?ikayet Habercisine Kaydol Otel: Munamar Hotel B?lge: Marmaris Bu otele yorum yazmak i?in t?kla k?t? birdefa 4 g?n boyunca hi? ?ar?aflar? de?i?medi.temiz havlu de?i?imini ak?am 18:00 da s?ylememe rahmen 4 ?nc? seferde gece 24:30 da ancak de?i?e bildi.yemekler ??le neyse ak?am ?zer?ne biraz soslama yine ayn? k?saca yemekler tavuk ?e?itleri mantar ?e?idi makarna birazda ha?lama k?zartma alabal?k.animasyon s?f?r.odalarda temizlik s?f?r.rus de?ilseniz gitmeyin bir ?ay? bile yar?m saatte ancak al?rs?n?z.tur sorumlusuda durmadan bir?eyler satmaya ?al???yor.ba?ka ilgi yok.beklemeyinde.baz? personel denk gelirseniz iyi davran?yor.inanmazsan?z bir gidinde g?r?n. %0 %0 %0 kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen viagra suisse cialis suisse viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige Konaklama Zaman?:06.07.2016- 10.07.2016 Acenta/Operat?r:ETS Kervansaray Bodrum Hotel i?in ?ikayet Habercisine Kaydol Otel: Kervansaray Bodrum Hotel B?lge: Bodrum Bu otele yorum yazmak i?in t?kla ?ok k?t?yd? Bizde herkes gibi erken rezarvasyon yap?p gidenlerdeniz. Ama pi?man olduk nerden bulduk ?u hoteli dedik. Hotel ?ok k?t? personel eksikli?i var hi? bi ?eyle ilgilenmiyolar.Villa tipi oda tutmu?tuk. Foto?raflarda g?zel g?z?k?yo.Ama ger?e?i ?ok k?t?.Bize resmen hi? kullan?lmayan odalar? a?m??lar bayram nedeniyle kalabal?k diye odada kal?nacak gibi de?il. K???c?k,karanl?k,hotelin ana binas?yla alakas? olmayan Bir oda verdiler. Biz ?aka yap?yorlar zannettik. Ama ger?ekmi?. Tabiki iptal ettirdik. Gitti?imiz gibi ??k?? yapt?k. ?st?ne para verseler o hotelde kalmazd?k. Tek biz de?il hotele her gelen ki?i ??k?? yap?p geri d?n?yor.Gelenlerde memnun de?il zoraki kalanlar. ?ok daha g?zel hoteller var bo?u bo?una burda Zaman harcamay?n derim. ?ok eski ve pis bir hotel... %0 %0 %0 kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen viagra suisse cialis suisse viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige Mart? Resort De Luxe i?in ?ikayet Habercisine Kaydol Otel: Mart? Resort De Luxe B?lge: Marmaris Bu otele yorum yazmak i?in t?kla otellerin i?leyi?i i?in s?k?nt? duyuyorum 6 ay once ?r?n ald?lar 2 ay ?demeli diye merkez muhasebe ye?im han?m telofona ??km?yor bence firman?z ?ok k???k ben numar?m? veriyorum 0533 965 31 80 e?er bu ?a?r?ma d??? yap?lmassa tveter ve facebok ve di?er sosyal a?lardN NE KADAR BASIT VE M?LLET?N SIRTINDAN GE??NEN B?R F?RMA OLDU?UNUZU YAYACA?IM .AYRICA D?NMESSEN?Z BEN T?NET?ME KADAR G?DECE??M. %0 %0 %0 kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen viagra suisse cialis suisse viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige Sonraki ?ikayetler >> Dikkat: Daha fazla otel ?ikayeti okumak i?in oteller i?inde arama yapabilir yada bir b?lge se?ebilirsiniz... Otel Ad?: Otel ad?n?n biraz?n? giriniz Alanya Otelleri, Antalya Otelleri, Bodrum Otelleri, Belek Otelleri Tweet 2015 En ?ok aranan tesisler: 1.voyage 2.rixos 3.arancia En ?ok ?ikayet edilen oteller: Kattre Termal - Asos Thermal Deluxe Hotel - Asos termal otel - Katre Termal ? Egeria Beach Club ? Caprice Palace ? Hotel First Class ? MC Arancia Resort ? Palm Garden Hotel - G?mbet ? Bodrum ?sis Otel - Hotel Isis ? MAV? TAT?L K?Y? ? Hedef Resort Hotel ? Queen Elizabeth Elite Suite Hotel & Spa ? Sea Point ? Ayval?k Beach Hotel ? Efes S?rmeli ? Daima Resort Hotel ? Syedra Princess Hotel ? Otelleri harita ?zerinde uydudan g?rmek i?in buraya t?klay?n. 1. ?stanbul ?niversitesi ?leti?im Toplulu?u Taraf?ndan en iyi otel ?ikayet sitesi se?ildik. Te?ekk?rler. Otel Ara Pop?ler Turizm Yerleri Alanya Otelleri Antalya Otelleri Asos Otelleri Av?a - Marmara Adas? Otelleri Belek Otelleri Bodrum Otelleri ?e?me Otelleri Didim - Alt?nkum Otelleri Fethiye Otelleri Fo?a Otelleri Kapadokya Otelleri Ka? Otelleri Kemer Otelleri K?br?s Otelleri Ku?adas? Otelleri Marmaris Otelleri Side Otelleri Tokat Otelleri Alternatif B?lgeler A?r? Otelleri B?y?kada Otelleri Mu?la Otelleri Bal?kesir Otelleri ?stanbul Otelleri T?m B?lgeler www.hotelsikayet.com cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly kamagra australia cialis australia levitra australia cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs viagra kvinder viagra online cialis piller viagra uden recept Otel ?ikayet ve de?erlendirme sitesi. Tatil an?lar?n?z? hemen g?nderin. otelsikayet, en ?ok be?enilen oteller en ?ok ?ikayet alan otel ve sizlerin g?r??leri... Sitemizin geli?imine katk?da bulunun. G?r??lerinizi milyonlarca ki?i okuyor.

hotelsikayet.com Whois

Domain Name: HOTELSIKAYET.COM
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Registrant Name: Secret Info
Registrant Organization: Secret Info
Name Server: NS159182.TRDNS.COM
Name Server: NS259182.TRDNS.COM
DNSSEC: unsigned
For complete domain details go to:
http://who.godaddy.com/whoischeck.aspx?domain=HOTELSIKAYET.COM
The data contained in GoDaddy.com, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of GoDaddy.com, LLC. By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty. In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam. You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.
Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section. In most cases, GoDaddy.com, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database